Privacyverklaring

1.    Wie is The Right Link B.V.?
The Right Link B.V. is de aanbieder en exploitant van www.therightlink.nl en heet u bij deze welkom. The Right Link B.V. is verantwoordelijk voor de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en opgeslagen.

Onze bedrijfsgegevens zijn als volgt:
The Right Link B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
KvK: 65870638
BTW: NL856296806B01
Tel: 085-8640013 (werkdagen van 09.00 - 17.00 uur)
E-mail: support@therightlink.nl

2.    Uw gegevens en definities
Door u te benaderen via e-mail en/of SMS, verwerken wij uw Persoonsgegevens. Dit doen wij op basis van gerechtvaardigd belang, met name om u te informeren over een mogelijke compensatieregeling, en in overeenstemming met deze Privacyverklaring 

Met uw gebruik van de Website, verwerken wij uw Persoonsgegevens. Wij doen dit in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

De Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, verwerken wij op basis van gerechtvaardigd belang, en om uitvoering te kunnen geven aan de compensatieregeling, of omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

Gegevens betreffende uw seksuele leven, waaronder eventueel deelname aan websites van The Right Link B.V., worden beschouwd als bijzondere persoonsgegevens. Deze mogen wij alleen verwerken wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijk toestemming heeft verleend of indien u die uit eigen initiatief in het kader van het gebruik van de dienst heeft verstrekt.

De Website slaat alle informatie die u verstrekt via de Website op en verwerkt deze. Deze informatie omvat uw Account, uw berichten, afbeeldingen en andere door u gegenereerde inhoud, uw locatiegegevens, uw betalingsgegevens en automatisch gegenereerde informatie. Hieronder zal de grondslag en wijze waarop verder uitgewerkt worden.

3.    Uw aanmelding
Als u zich wilt aanmelden om eventueel in aanmerking te komen voor compensatie, zult u uw gegevens moeten achterlaten. De volgende informatie is dan eventueel noodzakelijk:

 • gebruikersnaam;
 • e-mailadres;
 • (optioneel) telefoonnummer;
 • (optioneel) bankgegevens;

Deze verwerkingen van uw Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de compensatieregeling, en daarmee op basis van gerechtvaardigd belang.

Voor zover u bijzondere persoonsgegevens aan de Website verstrekt, verwerken wij deze gegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.

4.    Uw vragen
Op de Website kunt u vragen stellen of mededelingen doen met betrekking tot het gebruik van de Website. Een medewerker neemt vervolgens contact met u op om uw vraag te beantwoorden en / of uw bericht te verwerken. Daartoe vragen wij u om de volgende informatie te verstrekken:

 • e-mailadres;
 • onderwerp van uw bericht;
 • een beschrijving van uw vraag/bericht;
 • bijlagen (optioneel)

De Persoonsgegevens die op deze wijze worden verzameld, worden onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. 

Deze verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van The Right Link B.V., namelijk het belang om u als gegadigde efficiënt te kunnen bedienen en eventueel tot compensatie over te kunnen gaan.

5.    Uw betalingsgegevens
Als u in aanmerking komt voor terugbetaling hebben wij uw telefoonnummer of betalingsgegevens nodig.

Deze verwerkingen van uw Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een eventuele compensatieovereenkomst waarbij u partij bent.

6.    Gebruik voor derden
Als u persoonsgegevens verstrekt aan deze Website, zullen deze persoonlijke gegevens niet worden gedeeld met derden, behalve en voor zover dit duidelijk blijkt uit deze Privacyverklaring.

We kunnen uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

We maken bij het aanbieden van de Website in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het controleren van betaalgegevens en lidmaatschapsgegevens hebben wij overeenkomsten met deze derden gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om uw Persoonsgegevens te beschermen.

Ook kunnen we uw gegevens aan derden verstrekken als deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). We verwijzen naar het onderdeel ‘Welke informatie wordt automatisch gegenereerd’. Deze gegevens worden gedeeld met Google Analytics, een externe dienstverlener die zorgt dat ons product naar behoren functioneert.

Tot slot kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wetten en / of voorschriften verplicht zijn, wij verplicht zijn dit te doen als gevolg van een rechtszaak en / of indien wij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen.

7.    Automatisch gegenereerde informatie
Om de Website optimaal te laten werken (bijvoorbeeld om pagina's correct weer te geven en om de Website te beveiligen), verzamelen wij bepaalde informatie. Deze gegevens worden automatisch gegenereerd tijdens uw gebruik van de Website. Deze informatie bestaat uit:

 • Het type apparaat dat u gebruikt;
 • Het IP-adres van uw apparaat;
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • De browsersoftware die u gebruikt;
 • De pagina's die u bezoekt;
 • De internet service provider die u gebruikt.

Deze informatie gebruiken we op basis van ons gerechtvaardigd belang onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. Deze verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van The Right Link B.V., namelijk het belang van The Right Link B.V. om haar Website te beveiligen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te kunnen bieden.

8.      Cookies
Voor zover er gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit deze Privacyverklaring ook de bepalingen uit het Cookie Statement van The Right Link B.V. van toepassing. Het Cookie Statement vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is. Het Cookie Statement is hier te raadplegen.

9.        Uw rechten als gebruiker van deze Website
Op grond van de privacywetgeving heeft u als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen deze Privacyverklaring wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze u deze rechten kunt inroepen.

Reactie
We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op uw verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we u hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

In uw account kunt u bepaalde informatie inzien en aanpassen/verwijderen. Verder kunt u uw verzoeken indienen bij onze helpdesk via support@therightlink.nl

Om er zeker van te zijn dat de informatie die u opvraagt ook echt bij u hoort, kunnen we u vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken u dan om het op uw legitimatiebewijs afgebeelde BSN onleesbaar te maken.

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van u afwijzen, bijvoorbeeld omdat uw verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan uw verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen u ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we u vragen uzelf te identificeren voordat we uw verzoek in behandeling nemen.

We wijzen u er op dat u, in het geval wij uw verzoek afwijzen en u er met ons niet uit komt, het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl). 

lnzagerecht
U heeft het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op u betrekking hebbende Persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zullen we u in overeenstemming met de wet een kopie van de over u verzamelde Persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op u betrekking hebbende Persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heeft u tevens het recht aanvullende Persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van uw Persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden
U heeft het recht om te verzoeken tot verwijdering van (bepaalde) op u betrekking hebbende Persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien uw verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende Persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking
U heeft het recht een verzoek in te dienen tot beperking van uw Persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking uw Persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als u bezwaar maakt, zullen we uw privacybelangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als uw belang zwaarder weegt, zullen we uw Persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zullen wij uw Persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u ter beschikking stellen zodat u deze aan een derde partij kunt overdragen.

10.      Bewaren van uw Persoonsgegevens
Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verkregen. Nadat we tot compensatie over zijn gegaan, zullen we alle informatie verwijderen binnen 30 dagen.

11.      Veiligheid
Om ongeoorloofde toegang en onrechtmatige verwerking te voorkomen, hebben we passende beveiligingsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die u heeft verstrekt te beschermen en te beveiligen. 

12.      Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. De laatste versie van het Privacyverklaring is van 9 juli 2019

13.      Vragen of klachten?
Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring dan kunt u een bericht sturen naar support@therightlink.nl.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw Persoonsgegevens en komt u er met The Right Link B.V. niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.